1. Ledinio vandens akkumuliatorius:

Ledo akkumuliavimo sistema  naudojama, kai 10 – 12 val per par?  naudojamas atv?sintas vanduo.

Sistema susideda iš izuoliuoto bako ir izuoliuoto dang?io. Bake yra patalpintas garintuvas, pagamintas iš specialios vamzdeli? sistemos. Bakas ir vamzdeli? sistema gali b?ti pagaminta iš galvanizuoto plieno arba ner?dyjan?io plieno.

Bakas yra užpildytas vandeniu, o vamzdeli? sistemoje cirkuliuoja šaldymo agentas (freonas, amoniakas, gliukolis). Šaldymo procese, ant vamzdeli? susidaro ledo sluoksnis, kuris yra kontroliuojamas  ledo storio kontroleriu. Paduodamas šiltas vanduo kontaktuoja su ledu, tokiu b?du vanduo atv?sta iki temperat?ros +1 C ir toks atv?sintas vanduo paduodamas ? gamyb?. Efektyvum?  garantuoja oro padavimo sistema: kompresorius ir oro paskirstymo sistema. Ši sistema yra naudojama: pieno, maisto, alaus, m?sos, žuvies pramon?je

2.”Falling film” ?ileris:

“Falling film” ?ileris naudojamas: pieno, m?sos ir žuvies perdirbimo ?mon?se, kai reikalinga atšaldyti vanden? iki +1 C temperat?ros.

„Falling film“ ?ileris susideda iš plokš?i? baterijos, kuri? paviršiumi plona srovele teka vanduo. Plokšt?se cirkuliuoja šaldymo agentas (freonas, amoniakas, gliukolis). Virš plokš?i? yra sumontuotas specialus vandens paskirstymas , kad vanduo plona srovele tolygiai padengt? vis? plokš?i? pavirši?. Po plokšt?mis yra sumontuotas izoliuotas bakas, kuriame sub?g?s vanduo nuo plokš?i?, paduodamas vartotojams.

Kadangi „Falling film“ ?ileris yra naudojamas maisto pramon?je, tod?l ?ranga yra gaminama iš ner?dyjan?io plieno garantuoja tiek šaldymo reikiamus parametrus, tiek hygienos reiklavaimus.